Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාස දින රැස්වීම් වාර්තාව

ස්ථානය          - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරය

දිනය             - 2017.09.03

ප්‍රධානත්වය  - ප්‍රාදේශීය ලේකම්

වෙලාව         - පෙ.ව. 9.00


අනු අංකය

කරුණ

ඉදිරිපත් කළ අය /ඉදිරිපත් කළ ආයතනය

තීරණය /වර්තමාන තත්වය

වගකීම

01.

ලැබී ඇති ලිපි

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරී වැඩ පිළිවෙල යටතේ දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේ කාර්ය භාරය


දිස්ත්‍රික් ලේකම්


මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුවල ක්‍රියාකාරිත්වය හා සංයුතිය පිළිබඳව හා කොට්ඨාසයේ මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැන්වීම පිළිබඳ ලිපියේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම.

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් වැඩසටහන් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට ඇති බවත් , එබැවින් මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ග්‍රාමීය කමිටු පිහිටුවිය යුතු බව දැනුම් දීම.දැනටමප්‍රාදේශීය කමිටු පිහිටුවා හැකිනම් හැකි ඉක්මනින් කමිටු පිහිටු වන ලෙසත් , ගමෙහි පිහිටුවා ඇති ළමා සමාජ සහභාගී කරවාගෙන නිර්මාණශීලී වැඩ පිළිවෙතක් යටතේ මෙම කමිටු සක්‍රීයව පවත්වාගෙන යන ලෙසද මත් ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ තරුණ පිරිස් වසම්වල සිටිනම් ඔවුන්ගේ තොරතුරු ලබාගෙන ප්‍රජා විශෝධන නිලධාරී හෝ සමාජසේවා නිලධාරි හරහා පුනරුත්ථාපනය සදහා යොමු කරන ලෙස දැනුම් දීම.

ග්‍රාමීය කමිටු පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය කමිටුව පිහිටුවීම සිදුකරන බව දැනුම් දීම.
ග්‍රාමනිලධාරි ,   සංවර්ධන නිලධාරි

02.

සමාජ ආරකෂණ වැඩසටහන


ආපදා තත්වය පිළිබඳ
 

එක් එක් අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන


 

ගංවතුරින් හානි වූ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතාගත කිරීම

 

ප්‍රා.ලේ.


ප්‍රා.ලේ.
 

ගණකාධිකාරී 

සැළසුම් අධ්‍යක්ෂ

මෙම වැඩසටහන සඳහා වසම් මට්ටමින් පස් දෙනෙකු බඳවා ගන්නා ලෙස දැනුම් දීම.

මෙම දිනවල පවතින වර්ෂාව නිසා ගංවතුරට යටවන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල ග්‍රාම නිලධාරී ඇතුළු නිලධාරීන් සැලකිළිමත්ව කටයුතු කරන ලෙසත් අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කරගන්නා ලෙසත් දැනුම් දීම.


එක් එක් අමාත්‍යාංශ සඳහා වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන වැඩසටහන් සඳහා හැකි ඉක්මනින් යොදා ගන්නා ලෙස දැනුම් දීම.


ගංවතුරින් හානිවූ මාර්ග නැවත ප්‍රතිසංස්කරණත කිරීම සඳහා එම මාර්ග ප්‍රමුඛතාගත කර එවන ලෙස දන්වා ඇති බවත්, ඒ අනුව රත්මල්ගොඩ හඳපාන්ගොඩ මාර්ගය ,සොලීරාජ විහාරස්ථාන මාර්ගය, නම්බපාන පාසල් මාවත ,පෝරුවදණ්ඩ බවුන්ඩර් පාර,වගවත්ත දම්මින්න මාර්ගය, මගුරුවෙල මාර්ගය, ඌරුගල මාර්ගය තෝරා ගෙන ඇති බව දැනුම් දිම.

ග්‍රාම නිලධාරි. සංවර්ධන නිලධාරි
ග්‍රාම නිලධාරි. සංවර්ධන නිලධාරි


 

 

 

 


සියළුම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී


තරුණ සේවා නිලධාරී

 • ගමට කෝටියක් වැඩස‍ටහන යටතේ ඉංගිරිය කොට්ඨාසයට ව්‍යාපෘති 05ක් අනුමත වී ඇති බවත් ,යෞවන සමාජ සඳහා ව්‍යාපෘති වෙන් වී ඇති බවත් රයිගම්වත්ත ,ඌරුගල නැගෙනහිර,පාල්පිටිගොඩ ,හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර වසම් සඳහා ලැබී ඇති අතර යෞවන සමාජ ආරම්භ කිරීම සඳහා ග්‍රාමනිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දීම.
 • ජාතික යෞවන සමාජ ක්‍රීඩා උළෙල අනුරාධපුරයේදී සැප්තාම්බර් 27,28,29 දිනවල පැවැත්වෙන බව දැනුම් දීම.

සංස්කෘතික නිලධාරී

 • කලාකරුවන්ගේ සුවදුක් බැලීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ 05 වන වැඩසටහන 2017.09.29 වන දින ආචාර්ය සරත් චන්ද්‍ර ජයකොඩි මහතාගේ නිවසේ පැවැත්වෙන බවත් ඒ සඳහා සහභාගීවන ලෙස දැනුම් දීම.

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

 • 2017.09.17 දින දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා වැඩසටහන ඉංගිරිය ගාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වෙන බවත් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දීම.

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

 • ආබාධිත වූවන්ගේ මළල ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා ඔවුන් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දීමට කටයුතු කළ ග්‍රාම නිලධාරි, සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ස්තූතිය පිරිනැමීම.
 • වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව වැඩිහිටි තරඟ මපැවැත්වෙන බවත් ඒ සඳහා ගදය පලදය නිර්මාණ 2017.09.28 දිනට පෙර ලබා දෙන ලෙස දැන්ම් දීම.

අභ්‍යන්තර විගණන

 • විගනන 02ක් ලැබි ඇති බවත් ඒවා අදාල අංශ වෙත ලබා දී ඇති බව දැනුම් දීම.

සංවර්ධන සහකාර ඉඩම්

 • අනවසර ඉඩම් හා වාර්ෂීක බදු එකතු කිරිම සිදු කළ බවත් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් සියළුම නිලධාරින්ට ස්තූතිය පිරිනැමිම.

ප්‍රජා විශෝධන නිලධාරී

 • පුනරුත්ඵාපන කටයුතු සම්බන්ධව නව ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේ දී එන බවත් වසම් මට්ටමින් “පවුල් සම්මන්ත්‍රණ “ කිරීමට ඇති බැවින් වසම්මට්ටමින් තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දීම.
 • ඉංගිරිය කොට්ටාසයේ පුනරුත්ථාපන කමිටුව සැප්තැම්බර් මාසයේ රැස්කරන බව දැනුම් දීම.

ආපදා සංවර්ධන නිලධාරී

 • ආපදා තත්වයක් ඇතිවුවහොත් අනාරක්ෂිතව සිටිනපිරිස් ආරක්ෂාකාරී ස්ථානවලට යොමුකරන ලෙසත් තොරතුරු හැකි ඉක්මනින් ලබා දෙන ලෙස දැනුම් දීම.

ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්

 • 2017.08.20 දින ශ්‍රමදානයක් නම්බපාන වසමේ පරෙයිතොට පැවැත්වූ බවත් මේ සඳහා දායකත්වය ලබාදුන් සියළුම නිලධාරීන්ට සුතූතිය පිරිනැමීම.

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

 • හැඳුනුම්පත් සකස්කිරීමේදී නව ඡායාරූපයක් හඳුන්වා දී ඇති බවත් ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වන ලෙසත් ඊට පරිභාහිර ඡායාරූප භාර නොගන්නා ලෙස සියළුම ග්‍රාම නිලධාරීන්ට දැනුම් දීම.


ජනපද නිලධාරී

 • ES බලපත්‍රය සඳහා ස්ථීර බලපත්‍ර ලබාදීමේ ජංගම සේවා වැඩසටහන 2017.08.28 පැවති අතර නිසි වේලාවට ලිපි ලේඛන ලබාදිම හා සහයෝගය දැක්විම  වෙනුවෙන් ග්‍රාම නිලධාරීන්ට ස්තූතිය පිරිනැමීම.


මාවන සම්පත් සංවර්ධන සහකාර

 • රැකියා නොමැති දරුවන් රැකියාගත කරවීමේ වැඩ සටහන 2017.09.26 දින පෙ.ව. 9.00ට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වෙන බැවින් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස සියළුම නිලධාරීන්ට දැනුම් දීම.


නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී

 • ගොඩනැගිලි ඉදිකීරීම් ශිල්පී පුහුණුවක් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මගින් මාස 03 ක පුහුණුවක් ඉදිරියේදී ලබා දෙන බවත් න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික  පුශුණුව සඳහා දරුවන් 25 දෙනෙකුට මාසිකව රු.10000.00 දීමනාවක් ලබාදෙන බව දැනුම් දීම. මේ සඳහා පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ දරුවන් යොමු කරන ලෙස  දැනුම් දීම.
 • මීවනපලාන වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානය මගින් විදුලි කාර්මික පාඨමාලාව සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල පැවැත්වෙන බවත් පාඨමාලා ගාස්තුව රු.8300.00 ක්වන අතර වාරික වලින් ගෙවිම් කටයුතු සිදු කල හැකි බවත්  මේ සඳහා පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ දරුවන් යොමු කරන ලෙස  දැනුම් දීම.


වෙනත් දැනුම් දීම.

 • සේවා පියස 02 ක් සඳහා ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇති බවත් ඒ සඳහා හඳපාන්ගොඩ බටහිර හා මෙනේරිගම යන වසම් තෝරාගෙන ඇති බවත් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු 2017 වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කරන බව දැනුම් දිම.