Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

 

Information of Grama Niladhari

Index No.

Grama Niladhara Division

Grama Niladhari’s Name

Mobile Phone Number

Division Number

Division Name

01

618

Wagawatta

Mr. P. Dharshana Madhusanka

071 3192930

02

618 A

Poruwadanda East

Mrs. B.D. Shamali Kumari

0713425456

03

618 B

Kekulaliya

Mr. E.A.D.P. Senarathna

071 6816748

04

618 C

Poruwadanda West

Mr. B.C. Kudawithana

0718120068

05

619

Urugala East

Mrs. K.P. Madhubhashini

0713425542

06

619 A

Nambapana

Mrs. K.K. Premalatha

072 4810967

07

619 B

Urugala West

Mrs. K.K. Premalatha

072 4810967

08

620

Ingiriya East

Mrs. Iromika Shashikala

0718120112

09

620 A

Ingiriya West

Mr. S.D. Liyanage

077 3682804

10

620 B

Raigamwatta

Mr. C.S.L. Jayakody

071 4788798

11

620 C

Ingiriya North

Mr.R.S.D. Ranaweera

071 9228825

12

620 D

Nimalagama

Mr. R.D.R.P. Sampath

0718336068

13

620 E

Anduragala

Mr. G.D. Megammana

071 8277239

14

620 F

dombagaskanda

Mr. E.A.D.P. Senarathna

071 6816748

15

620 G

Maha Ingiriya

Mr. I.W.D. Darshana

077 1975767

16

621

Maputugala

Mrs. N.A. Ureka Tharangani

071 8428775

17

621 A

Rathmalgada East

Mrs. T.C. Dasanayake

077 0092267

18

621 B

Rathmalgoda West

Mr. A.A. Hirantha

071 2095090

19

622

Pelpitigoda

Mrs. W.A. Saroja

071 8827310

20

623

Handapangoda South

Mrs. B.A.N. Tharangi

077 9696809

21

623 A

Handapangoda East

Mrs. B.A.N. Tharangi

077 9696809

22

623 B

Handapangoda West

Mrs. I.W. Nishani Anuradha

071 3425391

23

624

Batugampala

Mrs. M.L.M.L. Renuka

077 3425848

24

624 A

Kekuladola

Mrs.K.K.D. Perera

0713425391

25

625

Arakawila

Mrs. W.W.C. Shiromala

071 8173185

26

625 A

Menerigama

Mr. L.W.B. Chilantha

071 3422538

27

626

Kndanapitiya

Mr. LO.W.B. Chilantha

071 3422538

28

626 A

Kottiyawatta

Mr. M. Asela Nuwan Sanjeewa

072 6684070

29

627

Kurana South

Mr. S.D. Liyanage

077 3682804

30

627 A

Kotigala

Mr. M. Asela Nuwan Sanjeewa

072 6684070

31

627 B

Kurana North

Mr. S.A.M. Chanaka Samaraarachchi

071 6506367